POROZUMIENIE

W dniu 14 kwietnia 2009 roku w Poznaniu 21 członków Konsorcjum PIONIER zawarło porozumienie w celu ustalenia zasad wspólnego ubiegania się o środki Unii Europejskiej przydzielane w ramach II konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet II "Infrastruktura sfery B+R", działanie 2.3 "Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki" w celu dofinansowania realizacji projektu "Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN" - zwanym w skrócie NewMAN.

Strony Porozumienia ustaliły, że Jednostką wiodącą (Liderem projektu) zostanie Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), będący operatorem sieci PIONIER.

Sygnatariuszami porozumienia są:

Zważywszy, że wyżej wymienione Strony zawarły w dniu 25 listopada 2003 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą umowę Konsorcjum PIONIER, na gruncie której prowadzą one stałą współpracę między innymi w następujących dziedzinach:
a) wspieranie i udział w realizacji projektów mających na celu rozwój infrastruktury informatycznej nauki oraz usług służących wspieraniu badań naukowych i tworzeniu zaawansowanych narzędzi warsztatu badawczego,
b) współpraca z instytucjami edukacyjnymi, w szczególności ze szkołami wyższymi, w zakresie rozwijania usług informatycznych i informacyjnych dla kadry akademickiej, nauczycieli, studentów i uczniów.
Strony te - będąc zarazem członkami Konsorcjum PIONIER - postanowiły wspólnie wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu "Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN".


 
LINKI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Fundusze Strukturalne
Program Innowacyjna Gospodarka
PIONIER online