HISTORIA

Konsorcjum PIONIER zostało zawiązane 25 października 2003 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jest ono formalnym porozumieniem zawartym pomiędzy wiodącymi jednostkami MAN (Metropolitan Area Network) i KDM (Centra Komputerów Dużej Mocy). Celem Konsorcjum jest budowa Ogólnopolskiej Sieci Optycznej oraz rozwijanie w oparciu o tę Sieć oraz infrastrukturę informatyczną należącą do Jednostek Wiodących, działalności służącej realizacji celów statutowych Jednostek Wiodących i na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


W dniu 14 kwietnia 2009 roku w Poznaniu, 21 członków Konsorcjum PIONIER zawarło porozumienie w celu ustalenia zasad wspólnego ubiegania się o środki Unii Europejskiej przydzielane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet II "Infrastruktura sfery B+R", działanie 2.3 "Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki" w celu dofinansowania realizacji projektu "Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych - NewMan".

 
LINKI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Fundusze Strukturalne
Program Innowacyjna Gospodarka
PIONIER online